Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde 1- Taraflar:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, bir tarafta Ats Tercüme ile kendisine ait tüm bilgileri www.atstercume.com ve/veya diğer elektronik ortamda (e-posta, mobil mesaj vb.) Ats Tercüme ‘ye iletecek olan MÜŞTERİ arasında düzenlenmiştir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup, www.atstercume.com adresinde bulunan internet sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan Müşteri’nin 4822 Sayılı Kanun ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hak ve yükümlülükleri düzenler.

2.2. Müşteri, satışa konu mal ve/veya hizmetlerin temel özelliklerini, satış fiyatlarını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını, satışa konu mal ve/veya hizmet ile ilgili tüm bilgiler ile mal ve/veya hizmete dair “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda onaylayarak, akabinde mal ve/veya hizmeti siparişini verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3. Ats Tercümenin elektronik ortamda iletmiş olduğu ödeme bilgileri, ödeme şartları ve ürün ve/veya hizmete ait fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarını oluşturur.

2.4. Müşterinin www.atstercume.com internet sitesi üzerinden ve/veya benzeri diğer herhangi bir elektronik ortamda (mobil uygulama, e-posta ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm elektronik ortamlar) sipariş vermesi halinde Müşteri, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 3- Hizmetin/Ürünün Fiyatlandırması

3.1. Çevirinin maliyeti, kaynak dildeki metin üzerinden beher boşluksuz 1000 karakterin (1000 harf) aktarılacağı hedef dile/dillere ait birim ücretle çarpılmasıyla belirlenir.

3.2. Sipariş onayı verildikten sonra, Müşteri tarafından kaynak metinde değişiklikler yapılması veya Müşterinin ek hizmetler talep etmesi durumunda Ats Tercüme fiyatlandırmada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3.3. Noter tasdiki, apostil onayı vb. gibi 3. Taraflardan Ats Tercüme tarafından Müşteri adına alınacak hizmetlere ait ücretler, harçlar, vergiler vb. gibi diğer masraflar Müşteriye ayrıca yansıtılacaktır. Söz konusu ücretlendirmeler, Ats Tercümenin kontrolü dışında oluşan masraflar olup, işbu ücretlendirmeler zaman içerisinde söz konusu kurumlar tarafından değiştirilebilir.

3.4. Ayrıca düzenleme, redaksiyon, DTP (Masaüstü Yayıncılık Hizmetleri), metin yazımı, özet çalışması, baskı, dağıtım, ardıl çeviri ve simültane çeviri ile bunlarla sınırlı olmamak üzere burada belirtilmemiş ancak şirket tarafından sunulan tüm ürünler ve/veya hizmetler ayrı olarak ücretlendirilecektir.

Madde 4- Hizmetin Sunumu, Teslimi ve Ödeme Şartları

4.1. Müşterinin belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için kendisine ait iletişim bilgilerini tam ve eksiksiz doldurarak iletmesi ve siparişine ilişkin ücreti Ats Tercüme ’ye ödemesi gerekmektedir. Ats Tercümenin sözleşme konusu hizmeti Müşteri’ye sunma yükümlülüğü, hizmetin satın alınması ile ilgili olarak hizmet bedelini tahsil etmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Ats Tercüme ‘ye ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

4.2. Müşterinin ve sipariş konusu hizmetin işbu sözleşme koşullarına ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması veya yürürlükte ulusal veya uluslararası yasa ve kanunlara aykırılık teşkil etmesi, müstehcen içeriğe sahip olması ve ahlaki ilkelere ve etiği aykırı bulunması halinde, Ats Tercüme ilgili hizmeti geçici veya sürekli olarak Müşteriye herhangi bir ihtarda bulunmadan reddedebilir, durdurabilir veya iptal edebilir. Böyle bir durumda, Müşteri tarafından ödenen tutar, Ats Tercümenin zararı mevcutsa tutar düşülerek tarafına iade edilir ya da daha fazla zarar mevcut ise Müşteriye aynen rücu edilir.

4.3. Müşteri, Ats Tercüme tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri telif hakkı bulunan materyallerin tercümesini talep etmesi halinde, gerekli tüm izinleri almış olduğunu garanti eder. Müşterinin herhangi bir aksi eylemi sonucunda Ats Tercümenin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya iradi/adli para cezaları ile yapacağı her türlü masraf ve harcama Müşteriye aynen rücu edilir.

4.4. Ats Tercüme, Müşteriden kaynaklanacak herhangi bir nedenden dolayı siparişin gecikmesinin sonuçlarından sorumluluk tutulamaz. Bu durumda sipariş esnasında tespit edilen teslim tarihi geçersiz hale gelir ve yeni tarihler üzerinde Ats Tercüme ve Müşterinin mutabakata varması gereklidir.

4.5. Ats Tercüme siparişin bir kısmını veya tamamını kendi seçeceği ve kalite gizlilik açısından gerekli donanıma sahip yüklenici ya da yüklenicilere atama hakkını saklı tutar.

4.6. Ats Tercüme, kendisine teslim edilen ve Müşteri tarafından yasal makamlarca ve üçüncü taraflarca (Noter, kaymakamlık, valilik, konsolosluklar ile sınırlı olmaksızın tüm kamu ve özel kurumlar) tasdik edilmesi talep edilen tüm belgelere ait çeviriler, Ats Tercümece gerekli görüldüğü hallerde öncelikle Müşteriye sunacaktır. Müşterinin kontrolü ve onayı akabinde söz konusu işlemler Ats Tercüme tarafından ilgili makam onayına sunulacaktır. Müşteri tarafından onayın gecikmesi ya da gelmemesi sonucunda ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Ats Tercüme sorumlu tutulamaz. Ayrıca söz konusu makamlar ya da üçüncü taraflar nezdinde oluşabilecek gecikmelerden, hatalardan ve işlemlerin ifa edilmemesinden Ats Tercüme sorumlu tutulamaz.

4.7. Ats Tercüme, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerden veya edinimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme sebebiyle sorumlu tutulamaz. Söz konusu bu durumlarda gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ats Tercüme ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebepler hem Ats Tercüme ‘ye hem de Müşteriye işbu sözleşme altındaki yükümlülüklerinden geri çekilme hakkını verir. Ancak her şart altında Müşteri tamamlanmış olan siparişler için Ats Tercüme ‘ye ödeme yapmayı taahhüt eder. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, halk hareketleri, savaş, darbe, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sistem arızası ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ats Tercümenin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemeyeceği kaçınılamayacak olaylar olarak tanımlanır. Böyle bir durumda Ats Tercüme Müşteriyi gecikmeksizin bilgilendirir ve çözüm yolları sunar.

4.8. Ats Tercümeye teslim edilen belgenin içeriğinin (evrak türü, yoğunluğu vb. fakat bunlarla sınırlı olmamakla beraber) Müşteri tarafından ödeme ve teslim noktasında eksik ya da yanlış bildirilmesinden kaynaklanan fiyat farklılıklarından Ats Tercüme sorumlu tutulamaz ve meydana gelen fiyat farklılığı Müşteriye aynen rücu edilir. Bu gibi durumda müşteriden tutar farklılığının talep edilmesine istinaden Müşterinin hizmetin iptalini isteme hakkı vardır. Ancak, Ats Tercümenin zarara uğraması, hizmetin tamamlanması ya da hizmete başlanmış olması vb. fakat bunlarla sınırlı olmamakla beraber, yapılacak iade için kesinti ya da zararı karşılamak adına Müşteriden ücret talep edilebilir ve Müşteri kaynaklı meydana gelecek bu gibi durumlardan Ats Tercüme sorumlu tutulamaz.

Madde 5- Ats Tercümenin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

5.1. Ats Tercüme, siparişe konu belgeyi veya belgeleri varsa Müşteri tarafından önceden onaylanmış olan bir özel terminoloji sözlüğüne uygun olarak ya da alışılagelmiş anlamlarına göre tercüme ederek, Müşteriye standart kalite prosedürleri çerçevesinde hizmet verecektir.

5.2. Şirket, çevirisi yapılacak işin doğru ve ifade tarzına uygun bir biçimde hazırlanması için elinden gelen tüm çabayı göstermeyi taahhüt eder. Öte yandan kaynak metinde mevcut olan gramer, anlatım ve/veya anlatım bozuklukları çeviri hizmetinin kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Böyle bir durumda, Ats Tercüme metni değiştirme yetkisine sahip değildir, sadece Müşteriye konuyla ilgili gerekli bildirimi yapar ancak bu tür hatalara sahip bir metnin çevirisiyle ilgili meydana gelebilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

5.3. Ats Tercüme hiçbir koşul altında, çevirinin kullanımından ortaya çıkan bir hasar ya da kaybın (kar kaybı, iş kaybı, sözleşme, gelir ve/veya tüm diğer dolaylı kayıp ya da hasarlar) tedarik edilen işe ait sözleşme fiyatını aşan kısmından Müşteri ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Ats Tercümeyi bu tür zarar ve kayıplar için yapılacak tazmin ve her türlü diğer taleplerden ayrı tutacaktır.

5.4. Müşterinin siparişle ilgili herhangi bir şikâyeti bulunması halinde, siparişi teslim almasından itibaren beş (5) gün içinde konuyu yazılı olarak Şirkete bildirecektir. Ats Tercüme, kendi hatasından kaynaklanan yanlışları, hataları veya eksikleri ücretsiz olarak düzeltmeyi taahhüt eder. Söz konusu yükümlülük sadece hatalı olduğumuzu tespit ettiğimiz yanlış, hata ve eksiklikleri düzeltmekten ibaret olacaktır. Müşteri her zaman Ats Tercüme ’ye çeviri ile ilgili bahsi geçen sorunları telafi etme fırsatı sunacaktır. Söz konusu bu tür hatalar hiçbir zaman ödemenin gecikmesine veya yapılmamasına sebep olmayacaktır.

5.6. Ats Tercüme makul koşullar çerçevesinde verdiği hizmetin kabul edilebilir kalitede ve standartta olması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Ancak işin müşterinin özel şartlarını karşılayacağını ve hatasız olacağını garanti etmez. Ayrıca, Ats Tercüme sunulan hizmetin eksiksizliği, mükemmelliği, doğruluk, güvenilirliği ve benzeri diğer konularda garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.

6. İptal ve Cayma Hakkı

6.1. Müşterinin herhangi bir sebeple vermiş olduğu siparişi veya siparişleri iptal etmesi halinde, iptal tarihine kadar Ats Tercüme tarafından tamamlanmış olan tüm siparişlere ait ücretler ve masraflar Müşteri tarafından ödenecektir.

6.2. Müşterinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde yönetmelik gereği cayma hakkı kullanılamaz. Ancak, henüz üzerinde çalışılmaya başlanmamış ve müşteriye sunulmamış sözleşme konusu mal/hizmet için, ödemenin yapılmasından itibaren en geç 5 saat içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için Müşterinin belirtilen süre içinde Ats Tercüme’ye e-posta veya telefon yolu ile bildirimde bulunması ve konuyla ilgili teyit alması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Müşteriye iade edilir.

7. Gizlilik

7.1. Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar söz konusu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayacaklarını ve kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler.

7.3. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler, ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.4. İşbu maddede değinilmiş olan garantiler, Ats Tercümenin kanun, düzenlemeler, verilmiş bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince bu bilgileri bildirme veya yine Ats Tercümenin kendi dışındaki nedenlerle yayımını kapsamaz.

8. Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu durum sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk Hukukuna tabiidir